Elavult böngésző!

Ön egy régebbi böngészőt használ, hogy használni tudja az arte.hu új funkióit kérjük váltson frissebb verziójúra .

Árverésünk hamarosan kezdődik! Itt követheti
Árverésünk most zajlik

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelő jelen esetben az

ARTE Galéria és Aukciós Iroda KFT / 1053 Budapest, Ferenczy István utca 14. /,

aki tevékenységének végzésével kapcsolatban adatfeldolgozókat vesz igénybe (pld. informatikai szolgáltató).

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli. A biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket megtesszük.

A Társaság adatkezelést az Ön hozzájárulásával, a GDPR, illetve egyéb jogszabályok által meghatározott más jogalapok szerint végezhet az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

I. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Az ARTE Galéria és Aukciós Iroda KFT (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:

ARTE Galéria és Aukciós Iroda KFT

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

01-09-568712

Adatkezelő székhelye:

1053 Budapest, Ferenczy István utca 14.

Adatkezelő elektronikus címe:

 artebudapest@gmail.com

Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:

Marsó Diana ügyvezető
Nincs

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve készült:

· az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR),

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.− törvény

(a továbbiakban: Infotv.)

· a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.− évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.)

Társaságunk a jelen Tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

II. FOGALMAK

Az egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg.A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

1. „személyes adat” bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét természetes személy. Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, édesanyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget élveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Társaság nem kezel.

2. "adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetőség, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. "adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. "adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. "az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. "adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. "különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

8. "címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. "harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


III. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1./ Hírlevél (marketing levél)

Amennyiben Ön az általunk megadott vagy rendelkezésre bocsátott felületeken feliratkozik hírlevelünkre, a megadott elérhetőségeken a Társaságot érintő híreket, információkat, illetve marketing anyagokat juttatunk el Önnek.

Hírlevél küldésére a Rendelet és a hatályos magyar szabályok alapján az Ön előzetes szóbeli vagy írásbeli hozzájárulását követően van lehetőségünk. A hírlevélre történő feliratkozás egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezeléséhez.

Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

Adatkezelés célja

A hírlevélre történő feliratkozás személyes kérés, vagy elektronikus úton történik. Az Ön által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk.

Kezelt személyes adatok

A feliratkozás során megadott e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az Ön, mint érintett hozzájárulása. Társaságunk úgy tekinti, hogy a hírlevélre történő feliratkozással megadott adatok kezelése az érintett kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelés.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által átadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

A társaság által igénybevett adatfeldolgozók adatai

Az adatkezeléshez adatfeldolgozót veszünk igénybe, tárhelyszolgáltatónk a Mediacenter Hungary Kft. /www.mediacenter.hu., tevékenységéhez rendelkezik az előírt frissített Adatvédelmi Szabályzattal.

Adatfeldolgozóik az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs.

Adatfeldolgozói titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig).

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a hírlevél küldésének feltétele, mely kizárólag az Ön előzetes, önkéntesen hozzájárulásán alapulhat. A hírlevélről Ön bármikor le tud iratkozni személyesen, postai úton vagy elektronikus levél formájában.

2./ Az e-mailben történő kommunikáció

Társaságunk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. Ennek keretében Ön közvetlenül e-mail üzenetet küldhet a részünkre:artebudapest@gmail.com vagy azinfo@arte.hu e-mail címre.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó - elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel a fenti e-mail címekre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az Önnel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Társaságunk úgy tekinti, hogy a fogyasztókkal folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez, megállapodáshoz kapcsolódó adatkezelés.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

A társaság által igénybevett adatfeldolgozók adatai

Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás Társaságunk és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az Ön és Társaságunk közötti kommunikáció feltétele.

3./ Üzleti partnerek személyes adatainak kezelése

Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint Társaságunk között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Társaságunk jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazás alapján az Ön munkáltatója bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

A társaság által igénybevett adatfeldolgozók adatai

Az adatkezeléshez adatfeldolgozó(ka)t nem veszünk igénybe.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

4./ Az ügyfelek személyes adatainak kezelése:

A személyes adatok kezelése szükséges a szerződések teljesítéséhez.

Célja a Társaság és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek közötti szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre

a.) bizományi és aukciós tételek eladóinak adatai:

- szerződésen: név, leánykori név, lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, telefonszám (opcionális), e-mail cím (opcionális), bankszámlaszám (átutalási igény esetén), céges ügyfél esetén a képviselő neve, beosztása, elérhetősége

- a vételi jegy adatai: név, lakcím, édesanyja neve, adóazonosító jel, tárgyleírás, vételár

b.) bizományi- és aukciós vevő adatai: név, lakcím, tárgy megnevezése, vételár,

Az adatkezelés időtartama a számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján 8 év.

Érintett jogok

- bizományi- és aukciós beadónál: hozzáféréshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog

- bizományi- és aukciós vevőnél: hozzáféréshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog

A társaság által igénybevett adatfeldolgozók adatai

A Társaság által a szerződéses partnereknél igénybe vett adatfeldolgozó

5./ Számla kiállítása és megőrzése (szigorú számadású nyomtatványok)

Minden bevételt szerző adóalany részére előírják a törvények, hogy számlát kell kiállítania, mely számlát utána meghatározott ideig őriznie is kell. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre tehát Társaságunkat a törvények kötelezik, és az adatkezelés jellemzőit is meghatározzák az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja

Társaságunk célja a személyes adatok kezelésével, hogy eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen esetben Társaságunk) köteles a termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (tehát magát a számlát) legalább 8 évig őriznie kell.

Ebből a célból kifolyólag Társaságunk kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során, valamint a Társaság által és a Társaság részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

Kezelt személyes adatok

A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ban.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint. A hivatkozott jogszabályi kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (1) bekezdése.

Személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatokat a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele során Ön bocsátja a rendelkezésünkre.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

A társaság által igénybevett adatfeldolgozók adatai

A Társaság által a szerződéses partnereknél igénybe vett adatfeldolgozó

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

.

IV. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Társaságunk az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Ön személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban.

Társaságunk a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az Ön személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Társaságunk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

A Társaság jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Közös adatkezelés esetén Ön a jelen pontban írt jogait bármelyik adatkezelővel szemben jogosult érvényesíteni.

1./ Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, akkor Ön jogosult a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

2./ Hozzáférési jog

Önt kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

1. az adatkezelés céljai;

2. az érintett személyes adatok kategóriái;

3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

5. tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3./ Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

4./ Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

5. a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából.

3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

6./ Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7./ Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

VI. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Ön a fenti jogait az artebudapest@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (1053 Budapest, Ferenczy István utca 14.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:http://naih.hu

2018. május  - frissítve 2021. január 

Marsó Diana ügyvezető